دو رکعت قصه

عبادت عملی است که تو آن را به خاطر خداوندوبرای نزدیک شدن به او انجام می دهی.عبادتی که برای دیگران انجام شود وبا ریا همراه باشد،تو را به محبوب نزدیک نمی کند.نماز هم همینطور.عبادت برای اوست، نه برای خود نمایی. اگر قسمتی از نماز و عبادات برای غیر از او انجام بدهیم نماز و اون عبادت باطل است وباید دوباره انجام شود.

برشی از کتاب دو رکعت قصه
کتاب ویژه بخش کتابخوانی جشنواره طلیعه بندگی

برای ثبت نام و شرکت در جشنواره،
به درگاه سامانه ملی نوجوانان فاطمی به نشانی
https://javaneno.amfm.ir/
مراجعه کنید
رسانه تخصصی نوجوانان فاطمی
@javane_no